UTQ-2101

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หน่วยที่ 1 เรียนรู้เป้าหมาย
หน่วยที่ 2 หลักการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 จากหลักสูตรสู่โครงสร้างรายวิชา
หน่วยที่ 4 นำพาสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้