UTQ-2102

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการเทคโนโลยี
หน่วยที่ 3 การจัดทำหลักสูตร
หน่วยที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 5 การวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี