UTQ-2105

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ สำหรับผู้สอน
ระดับประถมศึกษา

หน่วยที่ 1 การนำหลักสูตรแกนกลางสู่ชั้นเรียน
หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หน่วยที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
หน่วยที่ 4 การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน