UTQ-2106

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยที่ 1 การนำหลักสูตรแกนกลางสู่ชั้นเรียน
หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หน่วยที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน่วยที่ 4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน