UTQ-2107

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยที่1 การนำหลักสูตรแกนกลางสู่ชั้นเรียน
หน่วยที่2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หน่วยที่3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน