UTQ-2109

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

หน่วยที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
หน่วยที่ 4 การจัดการเรียนรู้ตามแนวอรรถฐาน(Genre Based Approach)
หน่วยที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ