UTQ-2110

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

หน่วยที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ภาษาไทยบูรณาการ
หน่วยที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 4 การพัฒนาทักษะการอ่านคิดเขียน
หน่วยที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย