KKU Learning Resource
Open Educational Resourse: OER
 
 
แหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจทั่วไป
 
 

จากผลงานการเป็นผู้บริหารโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

Click ที่นี่ เข้าสู่ KKU-OER
 
สามารถนำไปประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้ามนำไปจำหน่ายเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 
*** บทเรียนบางส่วน...อยู่ระหว่างการนำเข้าสู่ระบบ ****