UTQ-2101

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

UTQ-2102

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

UTQ-2103

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

UTQ-2104

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี :คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

UTQ-2105

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

UTQ-2106

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

UTQ-2107

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

UTQ-2108

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

UTQ-2109

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

UTQ-2110

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

   
  KKU Learning Resourse
  Open Educational Resourse